婆須蜜多羅 ( 婆Bà 須Tu 蜜Mật 多Đa 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)與婆須蜜同。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 與dữ 婆bà 須tu 蜜mật 同đồng 。