BA-TRÁ-LI TỬ

Từ điển Đạo Uyển


波 吒 釐 子; S: pāṭaliputra; C: bōzhàlízǐ; J: hatarishi.

Xem Ba-trá-li (波 吒 釐).