BA-TRÁ-LỊ-PHẤT

Từ điển Đạo Uyển


波 吒 利 弗; S: pāṭaliputra; C: bōzhàlìfú; J: hatairifutsu.

Xem Ba-trá-li (波 吒 釐).