波吒羅 ( 波ba 吒tra 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)國名。天竺十六大國之一。見波吒釐條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 國quốc 名danh 。 天Thiên 竺Trúc 十thập 六lục 大đại 國quốc 之chi 一nhất 。 見kiến 波ba 吒tra 釐li 條điều 。