婆收婁多柯 ( 婆bà 收thu 婁lâu 多đa 柯kha )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (流派)Bahuśrutiyaḥ,十八部中之多聞部也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 流lưu 派phái ) Bahuśrutiya ḥ , 十thập 八bát 部bộ 中trung 之chi 多đa 聞văn 部bộ 也dã 。