婆麤富羅 ( 婆bà 麤thô 富phú 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (流派)Vatsaputra,又作婆蘇富羅。見犢子部條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 流lưu 派phái ) Vatsaputra , 又hựu 作tác 婆bà 蘇tô 富phú 羅la 。 見kiến 犢độc 子tử 部bộ 條điều 。