婆差優婆差 ( 婆bà 差sai 優ưu 婆bà 差sai )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Upāsakaupāsikā,在家之二眾,優婆塞優婆夷之轉訛也。仁王經下曰:「在家婆差優婆差。」同嘉祥疏五曰:「在家二眾名優婆塞優婆夷,有本云婆差優婆差。外國語音不同有此異耳。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Upāsakaupāsikā , 在tại 家gia 之chi 二nhị 眾chúng 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 優Ưu 婆Bà 夷Di 之chi 轉chuyển 訛ngoa 也dã 。 仁nhân 王vương 經kinh 下hạ 曰viết : 「 在tại 家gia 婆bà 差sai 優ưu 婆bà 差sai 。 」 同đồng 嘉gia 祥tường 疏sớ 五ngũ 曰viết : 「 在tại 家gia 二nhị 眾chúng 名danh 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 優Ưu 婆Bà 夷Di 。 有hữu 本bổn 云vân 婆bà 差sai 優ưu 婆bà 差sai 。 外ngoại 國quốc 語ngữ 音âm 不bất 同đồng 有hữu 此thử 異dị 耳nhĩ 。 」 。