婆蹉富多羅 ( 婆bà 蹉sa 富phú 多đa 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (流派)犢子部之異名。見犢子部條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 流lưu 派phái ) 犢độc 子tử 部bộ 之chi 異dị 名danh 。 見kiến 犢độc 子tử 部bộ 條điều 。