婆里卑 ( 婆bà 里lý 卑ty )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)譯曰力士,戒壇圖經曰:「婆里卑,梁言力士。」名義集二曰:「婆里卑,梁云力士,又梵云末羅(Malla),此云力。」梵Balin。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 譯dịch 曰viết 力lực 士sĩ , 戒giới 壇đàn 圖đồ 經kinh 曰viết : 「 婆bà 里lý 卑ty , 梁lương 言ngôn 力lực 士sĩ 。 」 名danh 義nghĩa 集tập 二nhị 曰viết : 「 婆bà 里lý 卑ty , 梁lương 云vân 力lực 士sĩ , 又hựu 梵Phạm 云vân 末mạt 羅la ( Malla ) , 此thử 云vân 力lực 。 」 梵Phạm Balin 。