婆羅捨佉 ( 婆bà 羅la 捨xả 佉khư )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Praśākha,託胎後第五七日之名。見鉢羅奢佉條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Praśākha , 託thác 胎thai 後hậu 第đệ 五ngũ 七thất 日nhật 之chi 名danh 。 見kiến 鉢bát 羅la 奢xa 佉khư 條điều 。