波羅奈斯 ( 波Ba 羅La 奈Nại 斯tư )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)見波羅奈條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 見kiến 波Ba 羅La 奈Nại 條điều 。