婆羅捺寫 ( 婆bà 羅la 捺nại 寫tả )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)與婆羅痆斯同。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 與dữ 婆bà 羅la 痆na 斯tư 同đồng 。