BA-LA-NẠI QUỐC

Từ điển Đạo Uyển


波 羅 奈 國; S: vārāṇasī; C: bōluónàiguó; J: haranakoku.

Một quốc gia thời Ấn Độ cổ đại, nằm phía Tây xứ Ma-kiệt-đà (摩 掲 陀; s: magadha) và phía Bắc xứ Kośala. Thủ đô còn được gọi là Vārāṇasī, ngày nay là Ba-la-nại (s: benares). Là nơi ban đầu Đức Phật Thích-ca Mâu-ni truyền dạy pháp giác ngộ cho 5 vị đệ tử đầu tiên.