婆羅留支 ( 婆bà 羅la 留lưu 支chi )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)阿闍世王之別名,此曰折指,又云無指。見阿闍世條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 阿A 闍Xà 世Thế 王Vương 。 之chi 別biệt 名danh , 此thử 曰viết 折chiết 指chỉ , 又hựu 云vân 無vô 指chỉ 。 見kiến 阿A 闍Xà 世Thế 條điều 。