婆羅賀摩拏 ( 婆bà 羅la 賀hạ 摩ma 拏noa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)又曰婆羅欱末拏Brāhmana,婆羅門之具稱也。見婆羅門條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 又hựu 曰viết 婆bà 羅la 欱 末mạt 拏noa 婆Bà 羅La 門Môn 。 之chi 具cụ 稱xưng 也dã 。 見kiến 婆Bà 羅La 門Môn 條điều 。