BA-LA-DI

Từ điển Đạo Uyển


波 羅 夷; S: pārājika; P: pārājika; C: bōluóyí; J: harai;

Sự vi phạm bốn giới cấm nghiêm trọng; khi mắc phải tội nầy, tăng ni sẽ bị tẩn xuất khỏi tăng đoàn. Tứ trọng tội (四 重 罪).