婆怛霰尼 ( 婆bà 怛đát 霰tản 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)婆吒與霰尼(又作先尼)之二外道也。見婆私吒條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 婆bà 吒tra 與dữ 霰tản 尼ni ( 又hựu 作tác 先tiên 尼ni ) 之chi 二nhị 外ngoại 道đạo 也dã 。 見kiến 婆bà 私tư 吒tra 條điều 。