波陀羅 ( 波ba 陀đà 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Bhadrapāla,見跋陀婆羅條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Bhadrapāla , 見kiến 跋Bạt 陀Đà 婆Bà 羅La 條điều 。