婆拘羅 ( 婆bà 拘câu 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Vakkula,比丘名。見薄拘羅條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 比Bỉ 丘Khâu 名danh 。 見kiến 薄Bạc 拘Câu 羅La 條điều 。