波缽多 ( 波ba 缽bát 多đa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (飲食)餅餈名。大日經疏七曰:「播鉢吒食,是不起麵飽[飢-几+俞]。」梵語雜名曰:「菁蘘,波播吒。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 飲ẩm 食thực ) 餅bính 餈 名danh 。 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 七thất 曰viết : 「 播bá 鉢bát 吒tra 食thực , 是thị 不bất 起khởi 麵miến 飽bão [飢-几+俞] 。 梵Phạn 語ngữ 雜tạp 名danh 曰viết : 「 菁 蘘 , 波ba 播bá 吒tra 。 」 。