奧闍訶洛鬼 ( 奧áo 闍xà 訶ha 洛lạc 鬼quỷ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (異類)鬼名。玄應音義二十一曰:「奧烏報反,此云吸人精氣鬼也。」梵Ojaāhāra。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 異dị 類loại ) 鬼quỷ 名danh 。 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 一nhất 曰viết : 「 奧áo 烏ô 報báo 反phản , 此thử 云vân 吸hấp 人nhân 精tinh 氣khí 鬼quỷ 也dã 。 」 梵Phạm Ojaāhāra 。