ÁN

Từ điển Đạo Uyển


案; C: àn; J: an;

  1. Cái án, cái bàn, cái giá;
  2. Hướng dẫn;
  3. Một vụ kiện, sự kêu nài, một trạng huống;
  4. Suy nghĩ, suy tưởng, quyết định.