安闍那 ( 安an 闍xà 那na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (植物)Añjana,又作安饍那,花名。見翻梵語九。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 植thực 物vật ) Añjana , 又hựu 作tác 安an 饍thiện 那na , 花hoa 名danh 。 見kiến 翻phiên 梵Phạn 語ngữ 九cửu 。