安咀羅縛 ( 安an 咀trớ 羅la 縛phược )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)國名。在迦畢試國北方。玄奘歸途,通過此國。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 國quốc 名danh 。 在tại 迦ca 畢tất 試thí 國quốc 北bắc 方phương 。 玄huyền 奘tráng 歸quy 途đồ , 通thông 過quá 此thử 國quốc 。