安受苦忍 ( 安an 受thọ 苦khổ 忍nhẫn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見二忍條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 二nhị 忍nhẫn 條điều 。