安明山 ( 安An 明Minh 山Sơn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)又曰安明由山。須彌山之譯語。天台之維摩經疏會本二曰:「須彌山者,此云安明,亦云妙高。」垂裕記三曰:「須彌者此云安明,入水最深,故名為安。出諸山上,故名為明。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 又hựu 曰viết 安an 明minh 由do 山sơn 。 須Tu 彌Di 山Sơn 之chi 譯dịch 語ngữ 。 天thiên 台thai 之chi 維duy 摩ma 經kinh 疏sớ 會hội 本bổn 二nhị 曰viết 須Tu 彌Di 山Sơn 。 者giả , 此thử 云vân 安an 明minh , 亦diệc 云vân 妙diệu 高cao 。 」 垂thùy 裕 記ký 三tam 曰viết 須Tu 彌Di 。 者giả 此thử 云vân 安an 明minh , 入nhập 水thủy 最tối 深thâm , 故cố 名danh 為vi 安an 。 出xuất 諸chư 山sơn 上thượng , 故cố 名danh 為vi 明minh 。 」 。