安立真如 ( 安an 立lập 真Chân 如Như )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見真如條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 真Chân 如Như 條điều 。