安底羅 ( 安an 底để 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (神名)Aṇḍira,又作安陀羅,安捺羅,藥師十二神將之一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 神thần 名danh ) A ṇ ḍ ira , 又hựu 作tác 安an 陀đà 羅la , 安an 捺nại 羅la , 藥dược 師sư 十thập 二nhị 神thần 將tướng 之chi 一nhất 。