安居竟 ( 安an 居cư 竟cánh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)安居之終日。即七月十五日(舊譯家),或八月十五日(新譯家)。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 安an 居cư 之chi 終chung 日nhật 。 即tức 七thất 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 ( 舊cựu 譯dịch 家gia ) , 或hoặc 八bát 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 ( 新tân 譯dịch 家gia ) 。