安般經 ( 安an 般ban 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)大安般守意經之略。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 大đại 安an 般ban 守thủ 意ý 經kinh 之chi 略lược 。