A-súc Phật

Từ điển Đạo Uyển

阿 閦 佛; S: akṣobhya, là tên dịch âm Hán Việt, dịch nghĩa là Bất Ðộng Phật 不 動 佛.

Bất Ðộng Phật.