阿那伽迷 ( 阿a 那na 伽già 迷mê )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)阿那含之舊稱。坐禪三昧經下曰:「阿那伽迷者,秦言不來。」見阿那含條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 阿A 那Na 含Hàm 之chi 舊cựu 稱xưng 。 坐tọa 禪thiền 三tam 昧muội 經kinh 下hạ 曰viết : 「 阿a 那na 伽già 迷mê 者giả , 秦tần 言ngôn 不bất 來lai 。 」 見kiến 阿A 那Na 含Hàm 條điều 。