A ĐỀ PHẬT

Từ điển Đạo Uyển


阿 提 佛;

S: ādibuddha;

dịch nghĩa là Bản sơ Phật (本 初 佛), tức là vị Phật gốc, Phật cội nguồn. Xem thêm: Phổ Hiền.