TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Nếu có chúng sinh nghe Đà La Ni này, hay chí Tâm thọ trì thì bao nhiêu tội nghiệp cực nặng trong một ngàn kiếp thảy đều tiêu diệt. Nếu có thể cả đời thọ trì chẳng gián đoạn thì người đó thường biết Túc Mệnh trong 7 câu đê (Koṭi: ức) đời.

_Ý nghĩa của Đà La Ni này là:

NAMO BHAGAVATE AKṢOBHYĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Thế Tôn Bất Động Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là

OṂ: Ba Thân quy mệnh

AKṢAYE AKṢAYE: sự vô cùng vô tận của Tướng lìa sinh tử

AKṢAYA ĀVARAṆA VIŚUDDHANE: Tinh lọc tịnh hóa sự chướng ngại của tướng lìa sinh tử.

SVĀHĀ: quyết định thành tựu

14/08/2015