PHẬT NÓI TỪ THỊ BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng _ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đát điệt tha (1) Tất lị, tất lị (2) Sa la, sa la (3) Tô lỗ, tô lỗ (4) Đạt la, đạt la (5) Tả la, tả la (6) Ma hạ tả la (7) Bà la, bà la (8) Ma hạ bà la (9) Cam bà, cam bà (10)  Ma hạ cam bà (11) Hồng, vị sa la, đạt lị-ma, a ngật-la, sa nga la, sa-phộc hạ

 

TADYATHĀ: SIRI SIRI _ SARA SARA _ SURU SURU _ DHARA DHARA

_ CALA CALA MAHĀ-CALA _ BHARA BHARA MAHĀ-BHARA _ KAṂPA

KAṂPA MAHĀ-KAṂPA _ HŪṂ_ VISARA DHARMA AGRA_SĀGARA _ SVĀHĀ

 

PHẬT NÓI TỪ THỊ BỒ TÁT ĐÀ LA NI _Hết_

Ghi chú:

TADYATHĀ: Như vậy, liền tuyên nói Chú là

SIRI SIRI: Tuôn chảy điều tốt lành

SARA SARA: Lưu chuyển sự bền chắc

SURU SURU: Tuôn chảy nước Cam Lộ

DHARA DHARA: Gìn giữ phụng trì

CALA CALA MAHĀ-CALA: Lay động, lay động, lay động lớn mạnh

BHARA BHARA MAHĀ-BHARA: Đắc được, đạt được, đạt được sự to lớn

KAṂPA KAṂPA MAHĀ-KAṂPA: Chấn động, chấn động, chấn động lớn mạnh

HŪṂ: Thành tựu

VISARA DHARMA-AGRA-SĀGARA: Kéo dài dẫn đến biển tối thẳng của Pháp

SVĀHĀ: Quyết định thành tựu

Hiệu chỉnh xong vào ngày 26/03/2012