TỪ THỊ BỒ TÁT CĂN BẢN CHÂN NGÔN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Người tu trì Chân Ngôn này cần giữ gìn Giới Hạnh, phát khởi lòng yêu thương giúp đỡ người khác thì sẽ mau chóng được vào Đại Từ Sinh Tâm Tam Muội Gia, được gặp Bồ Tát Di Lặc, được nghe Chính Pháp, mau chóng vượt thoát biển sinh tử luân hồi.

_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là:

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đấng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

TADYATHĀ: Liền nói Chú là

OṂ: Nhiếp triệu

MAITRI: Từ, tâm ý hiền thiện hay đem lại niềm vui cho người khác

MAITRI: Từ

MAITRA MANASE: ý nguyện sâu xa về lòng Từ

MAITRA-SAṂBHAVE: Phát sinh ra lòng Từ

MAITRODBHAVE = MAITRA + UDBHAVE: Hiện lên lòng Từ

MAHĀ-SAMAYA SVĀHĀ: Quyết định thành tựu Đại Thệ Nguyện

12/08/2015