TỨ PHẦN LUẬT 四分律

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng
Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng

 

MỤC LỤC

* Phần Thứ Nhất: Giới Tỳ Kheo

* Phần Thứ Hai: Giới Tỳ Kheo Ni

* Phần Thứ Ba: Tăng Sự

* Phần Thứ Tư: Tạp Pháp