Thẻ: Thiện Nhân

Vua Ca Lợi Và Tiên Nhân Nhẫn Nhục (Audio)
Trì Giới Thoát Khỏi Nạn Quỷ (Audio)
Ngựa Chúa Kê Thi Cứu 500 Thương Nhân (Audio)
Đức Phật Hóa Thân Độ Kĩ Nữ Diệu Ý (Audio)
Bà Lão Nghèo Cúng Đèn (Audio)
Sa Môn An Thế Cao Hai Lần Trả Nợ Mạng ở Trung Quốc (Audio)
Cuộc Đời Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập (Audio)