Thẻ: Kinh Lăng Già Chú Giải

Phẩm 4: Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm
Phẩm 3: Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm
Phẩm 2: Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm
Phẩm 1: Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm
Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải