Thẻ: Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật

Phẩm 16: Đại Chúng Phụng Trì
Phẩm 15: Chánh Niệm
Phẩm 14: Bản Hạnh Của Các Bồ Tát
Phẩm 13: Khuyến Trí
Phẩm 12: Ba Pháp
Phẩm 11: Vua Vi Mật
Phẩm 10: Chánh Quán
Phẩm 09: Tán Thán Tướng Tam Muội
Phẩm 08: Bồ Tát Bất Không Kiến Khuyến Thỉnh
Phẩm 07: Thần Lực Chứng Chánh Thuyết Của Như Lai
Phẩm 06: Khen Công Đức Của Như Lai
Phẩm 05: Khen Âm Thanh Biện Tài Của Đức Phật
Phẩm 04: Thần Thông Của Di Lặc
Phẩm 03: Thần Thông
Phẩm 02: Bản Sự Của Bồ Tát Bất Không Kiến