Duệ trí

Từ điển Đạo Uyển


叡智; C: ruìzhì; J: eichi;

Trí huệ, nhìn xa trông rộng, thông minh.