Dục lậu

Từ điển Đạo Uyển


欲漏; C: yùlòu; J: yokuro; S: kāmāsrava; P: kāmāsava.

Phiền não hay “lậu” trong cõi Dục. Phiền não do mê chấp vào đối tượng ái dục. Là một trong Tam lậu (三漏).