Diễn bí

Từ điển Đạo Uyển

演秘; C: yănmì; J: enbi;

Tên vắn tắt thông dụng thường gọi tác phẩm Thành duy thức luận diễn bí (成唯識論演秘).