Di-lan-đà

Từ điển Đạo Uyển

彌蘭陀; S, P: milinda;

Di-lan-đà vấn đạo kinh