Ðạt-ma

Từ điển Đạo Uyển

達 摩; S: dharma; P: dhamma;

Danh từ dịch âm, nghĩa là:

  1. → Pháp;
  2. Tên gọi ngắn của → Bồ-đề Ðạt-ma