Thẻ: Đạt Bửu

Tu Quán Ý Chỉ Sâu Kín Hết Vọng Về Nguồn Của Kinh Hoa Nghiêm
Năm Giáo Chỉ Quán Của Kinh Hoa Nghiêm