Danh tướng

Từ điển Đạo Uyển

名相; C: míngxiāng; J: myōsō;

Có hai nghĩa:

  1. Danh và sắc, tên gọi và hình dáng; thấy được bằng mắt và nghe được bằng tai (s: nāma-saṃsthāna);
  2. Để gọi một giả danh.