Danh ngôn chủng tử

Từ điển Đạo Uyển

名言種子; C: míngyán zhŏngzí; J: myōgonshū-ji;

Phần bổ sung của các chủng tử tạo tác. Chỉ những chủng tử trong A-lại-da thức (阿頼耶識; s: ālaya-vijñāna), được huân tập trực tiếp qua các biểu thị ngôn ngữ. Là nguyên nhân trực tiếp của tâm thức hiện hành và các hiện tượng vật chất trong vũ trụ.