Danh Hiệu

Danh hiệu

Từ điển Đạo Uyển

名號; C: mínghào; J: myōgō;

Tên gọi, đặc biệt là tước hiệu, hay là một danh hiệu đặc biệt tỏ lòng kính trọng, như thường dùng cho chư Phật và các vị đại Bồ Tát (s: nāman).

error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT