Cửu viễn

Từ điển Đạo Uyển

久遠; C: jiǔyuăn; J: kuon;

  1. Thời gian rất lâu dài;
  2. Thời quá khứ;
  3. Thời cổ đại.